ورود/ ثبت نام

پاسخنامه آزمون صبحانه

________________________________
پاسخنامه آزمون 02/01/11 👇
________________________________
آزمون صبحانه 11 فروردین-پایه انسانی

آزمون صبحانه 11 فروردین-پایه تجربی 1

آزمون صبحانه 11 فروردین-پایه تجربی 2

آزمون صبحانه 11 فروردین-پایه ریاضی 1

آزمون صبحانه 11 فروردین-پایه ریاضی 2

آزمون صبحانه 11 فروردین-دوازدهم تجربی

آزمون صبحانه 11 فروردین-دوازدهم ریاضی
________________________________
پاسخنامه آزمون 02/01/10 👇
________________________________
آزمون صبحانه 10 فروردین-پایه تجربی 2

آزمون صبحانه 10 فروردین-دوازدهم تجربی

آزمون صبحانه 10 فروردین-دوازدهم ریاضی

آزمون صبحانه 10 فروردین-ریاضی پایه 1

آزمون صبحانه 10 فروردین-ریاضی پایه 2

آزمون صبحانه 10 فروردین-پایه انسانی

آزمون صبحانه 10 فروردین-پایه تجربی 1
________________________________
پاسخنامه آزمون 02/01/09 👇
________________________________
آزمون صبحانه 9 فروردین-پایه تجربی 2

آزمون صبحانه 9 فروردین-پایه ریاضی 1

آزمون صبحانه 9 فروردین-پایه ریاضی 2

آزمون صبحانه 9 فروردین-دوازدهم تجربی

آزمون صبحانه 9 فروردین-دوازدهم ریاضی

آزمون صبحانه 9 فروردین-پایه انسانی

آزمون صبحانه 9 فروردین-پایه تجربی 1
________________________________
پاسخنامه آزمون 02/01/08 👇
________________________________
آزمون صبحانه 8 فروردین-دوازدهم تجربی

آزمون صبحانه 8 فروردین-دوازدهم ریاضی

آزمون صبحانه 8 فروردین-پایه انسانی

آزمون صبحانه 8 فروردین-پایه تجربی 1

آزمون صبحانه 8 فروردین-پایه تجربی 2

آزمون صبحانه 8 فروردین-پایه ریاضی 1

آزمون صبحانه 8 فروردین-پایه ریاضی 2
________________________________
پاسخنامه آزمون 02/01/07 👇
________________________________
آزمون صبحانه 7 فروردین-پایه انسانی

آزمون صبحانه 7 فروردین-پایه تجربی(1) (1)

آزمون صبحانه 7 فروردین-پایه تجربی(1)

آزمون صبحانه 7 فروردین-پایه تجربی(2) (1)

آزمون صبحانه 7 فروردین-پایه تجربی(2)

آزمون صبحانه 7 فروردین-پایه ریاضی(1)

آزمون صبحانه 7 فروردین-پایه ریاضی(2) (1)

آزمون صبحانه 7 فروردین-پایه ریاضی(2)

آزمون صبحانه 7 فروردین-دوازدهم تجربی (1)

آزمون صبحانه 7 فروردین-دوازدهم تجربی

آزمون صبحانه 7 فروردین-دوازدهم ریاضی
________________________________
پاسخنامه آزمون 02/01/06 👇
________________________________
آزمون صبحانه 6 فروردین-دوازدهم تجربی

آزمون صبحانه 6 فروردین-دوازدهم ریاضی

آزمون صبحانه 6 فروردین-پایه انسانی

آزمون صبحانه 6 فروردین-پایه تجربی(1)

آزمون صبحانه 6 فروردین-پایه تجربی(2)

آزمون صبحانه 6 فروردین-پایه ریاضی(1)

آزمون صبحانه 6 فروردین-پایه ریاضی(2)
________________________________
پاسخنامه آزمون 02/01/05 👇
________________________________
پایه انسانی

پایه ریاضی 2

پایه ریاضی 1

پایه تجربی 2

پایه تجربی 1

12 ریاضی

12 تجربی
________________________________
پاسخنامه آزمون 02/01/04 👇
________________________________
پایه انسانی

پایه ریاضی 2

پایه تجربی 1

دوازدهم تجربی

دوازدهم ریاضی

پایه ریاضی 1

پایه تجربی 2